Lepší firma pro lepší život!

SWOT analýza

SWOT analýza jako základní nástroj

Pro hledání vlastní cesty, ale i pro dlouhodobou stabilitu a rozvoj firmy je potřeba na jednu stranu sledovat vývoj na trhu a chování konkurence (příležitosti a hrozby) a na druhou stranu průběžně inovovat vlastní systém řízení, procesy, služby zákazníkům a produkty (silné stránky a slabé stránky). To požaduje i ČSN EN ISO 9004. Sortiment produktů rozložený ve všech fázích životnostní křivky je základním předpokladem. To nejde bez rozvoje znalostí a dovedností lidí, kteří toho mají dosáhnout (více najdete na: Efektivní vzdělávání)!

Toto jsou základní kroky, které je potřeba průběžně provádět:

1. Sběr informací. Součástí může být i systém interních auditů podle ČSN EN ISO 19011

2. Analýza získaných informací.

3. Vytvoření strategie odpovídající dané situaci. V podstatě se jedná o naplánování konkrétních kroků, které uděláte v případě, že ta situace nastane. Každý plán by měl být Specifický, Měřitelný, Akceptovatelný, Realizovatelný, Termínovaný. Bez toho se nejedná o plán, ale jen o alibistické přání!

Přečtěte si jak vytvořit plán.

Jedním z možných a běžně používaných nástrojů je SWOT analýza.

- Strenghts – vlastní silné stránky

- Weaknesses – vlastní slabé stránky

- Opportunities – tržní příležitosti

- Threats – externí hrozby

 

Výsledky SWOT analýzy jsou rovněž ideálním výstupem pro řešení risk managementu = předcházení problémům, pro zacílení benchmarkingu nebo třeba pro učící se firmu.

Podívejte se, prosím, do kapitol: Vaše situace - současnost + Vaše možná budoucnost.

Pomohu vám vytvořit systém a vyškolím vám na to pracovníky tak, abyste mohli dále na stabilitě a rozvoji firmy pracovat sami!

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode