Lepší firma pro lepší život!

Manažerské dovednosti - manažerské kurzy

Pojem "manažerské dovednosti" je natolik obsáhlý, že je obtížné mít na všechny možné potřeby předem připravené školení. Kurzy manažerských dovedností mají jako základ níže uvedená témata. Pro Vaši představu uvádím u několika z nich příklad možného obsahu:

- Audit jako motivační nástroj (v úpravě podle ČSN EN ISO 19011)

- Brainstorming

- Cesta k ideální firmě

- Virtuální tým

- Firemní kultura

- Hodnotící rozhovory (hr) (hodnocení výkonu jako prostředek ocenění úsilí pracovníků; neformální a formální hodnocení; bezprostřední zpětná vazba; zlozvyky při poskytování zpětné vazby; dialogická zpětná vazba; hr jako motivační nástroj; cíle hr; vnímání průběhu hr ze strany obou účastníků; příprava na hr; struktura hr; zásady vedení hr; styly vedení hr v závislosti na osobnostním typu podřízených; problematická místa hr; frekvence hr; formuláře pro záznam hr)

- Inovace, flexibilita a hledání vlastní cesty (proč inovovat, inovační cíle, vytvoření projektu inovace, zjišťování a analýza údajů, návrh inovace, benchmarking, teorie omezení)

- Inspirativní kontrola

- Jak se vyhnout problémům rostoucích firem (firemní vize, hodnoty a kultura, vývojové fáze firmy, strategie/operativa a úrovně řízení, rozšiřování týmu a rozvoj firmy, management rizika)

- Koučování (optimální manažerský styl; direktivní vs. participativní řízení; specifika koučování; kdy, koho a proč koučovat; osobnost kouče jeho role; proces koučování; základní pravidla a prvky procesu koučování; komunikace jako základ koučování; kladení otázek; delegování úkolů a pravomocí; motivace, aktivace, aspirace; výkon; hodnocení výkonu; zpětná vazba; efekt koučování)

- Leadership (jak se pozná lídr, jak dosáhnout a udržet dlouhodobou efektivitu, 5 úrovní leadershipu, 3 druhy moci vedoucího pracovníka, aktivizace + motivace + rozvoj, vedení/vůdcovství, sdílená vize, koučování, situační vedení, zmocňování, vytváření týmu)

- Manažer a život bez stresu (život v souladu s vnitřními hodnotami, konkurenční výhoda, osobní SWOT analýza, 4 pilíře osobnosti, vlastní cíle, klima důvěry a spolupráce, systém zlepšování)

- Manažerské dovednosti (základní manažerské dovednosti; osobnost manažera; komunikace; asertivní chování; situační vedení; definování cílů; delegování pravomocí; motivování; zadávání úkolů; řízení porad; pracovní skupiny a týmy; rozvoj týmové spolupráce a kreativity)

- Marketing

- Motivace (typologie osobnosti pro manažery; motivace pracovního jednání; hierarchie potřeb; motivující a demotivující faktory; inspirování a motivace; optimální řídící styl; průběžná zpětná vazba; zásady vedení hodnotícího rozhovoru)

- Podnikatelská vize a strategie (poslání a vize; strategická analýza; benchmarking v oblasti marketingu; strategie a možnosti volby; alternativní směry strategického vývoje; proces tvorby strategie a dosahování konkurenční výhody; zhodnocení a výběr strategie; přijatelnost strategie – rizika spojená se strategií)

- Procesní řízení

- Projektové řízení (úvod do řízení projektů; řízení změn; analýza problémů a jejich řešení; projekt jako nástroj řízení; definiční fáze projektu; fáze plánování; dokumentace; vyhodnocovací fáze; nástroje modelování – harmonogramy, síťové grafy; projektové analýzy; celkové vyhodnocení projektů) v úpravě dle ČSN ISO 10006

- Risk management v úpravě podle ČSN ISO 31000

- Rozhodování a řešení problémů

- Řízení firmy

- Řízení změn (základní pojmy; inovace reálných struktur; určení potřeby; dimenze změny; příprava a realizace změny; základy projektového řízení; teorie úzkých míst (překážek); základy managementu rizika; kvalita a její význam; invence v myšlení)

- Řízení/vedení lidí

- Strategie firmy, vize a hodnoty

- Time management (stanovování priorit; definování vlastních cílů; charakteristiky cílů (SMART); delegování úkolů - dojednávání cílů s podřízenými; vyhodnocení výsledků; bariéry dosahování cílů; techniky řízení času; časový plán a kontrola jeho využívání; časový snímek období; žrouti času; efektivní organizace práce; pracovní prostředí; organizace práce s ostatními lidmi)

- Typologie osobnosti

- Vedení porad (porada jako základní prvek řízení; druhy porad; příprava na poradu; stanovení cíle; účastníci porady; techniky vedení porad; brainstorming; nejčastější nedostatky porad). Pro změnu k lepšímu jako součást přípravy provádím náhled na vedení porad!

- Vedení týmu / i virtuální tým (osobnost manažera; manažeři versus lídři; autorita manažera; styly vedení a jejich efektivita; situační vedení; identifikace vlastního vůdcovského stylu; decentralizace a delegování; principy a delegování; motivování a hodnocení spolupracovníků; význam zpětné vazby; principy efektivního poskytování a přijímání zpětné vazby)

- Vizuální management, víc než barevná firma (komunikační šum, vizuální vjemy, vizuální pracoviště, vizualizace standardů, vizuální řízení, layout pracoviště, vizualizace na řešitelských poradách a při řízení projektů)

Možná jsou i jiná témata:

Inspirativní kontrola; Kaizen (štíhlá firma); Obchodní plán; Produktivita práce; Spokojenost zaměstnanců; Teorie omezení; Vizuální management; atd. Více najdete v kapitole: Pomoc podnikatelům.

Smysl mají jen manažerské kurzy s přesně zaměřeným obsahem a rozsahem dle potřeb účastníků a cílů, kterých má být dosaženo! Proto je vhodné nejdřív uskutečnit alespoň několik hovorů s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně vstupní analýzu potřeb.

Kurzy manažerských dovedností je možné uskutečnit ve dvou nebo třech navazujících modulech podle obtížnosti, nebo rozsahu. Také je možné kombinovat různá témata v rámci jednoho kurzu. Pod názvy jednotlivých témat je skryt nejrůzněji zaměřený obsah, který není možné jen tak detailně popsat. Některá témata jsou tak rozsáhlá, že z nich školím jen některé části. Pro představu o dalších tématech si projděte, prosím, ostatní podkapitoly.

Pokud potřebujete manažerské dovednosti svých pracovníků zlepšit, tak mne kontaktujte.

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode