Lepší firma pro lepší život!

kurzy Obchodních dovedností

Pojem "obchodní dovednosti" je natolik obsáhlý, že je obtížné na všechny možné potřeby předem připravit školení. Velice důležité je, že kdokoliv ve firmě přichází do kontaktu se zákazníky, k tomu musí být náležitě vyškolen. To platí nejen pro prodejce, ale skutečně pro všechny pracovníky bez ohledu na jejich postavení ve firemní hierarchii. Kurzy obchodních dovedností mají jako základ níže uvedená témata. Pro Vaši představu uvádím u několika z nich příklad možného obsahu:

- Budujeme úspěšný prodejní tým (kritéria výběru obchodníků; rozdělení regionů; hodnocení obchodníků; motivace obchodníků; vzdělávání obchodníků; zákaznická mapa; hodnocení zákazníků; pomůcky pro prezentaci; informační systém; systém prodeje)

- CRM = řízení vztahů se zákazníky (prvky CRM, CRM strategie, životní cyklus vztahu, způsoby zjišťování informací, databáze, analýza trhu, očekávání zákazníků, odměny pro zákazníky, segmentace trhu, životní cyklus produktu, SWOT analýza, náklady na CRM, projekt zavedení/zlepšení CRM, motivace pracovníků k CRM)

- Komunikační dovednosti (včetně písemné dle normy)

- Maloobchod pod drobnohledem (základní pojmy a nástroje; prostory a jejich význam; neverbální komunikace – vliv smyslového vnímání; volba vedeného sortimentu; hodnost umístění regálů; volba vhodné plochy pro jednotlivé sortimentní položky; vhodnost umístění produktů; vhodnost umístění propagačních materiálů; pohyb zákazníků a personálu ve vymezeném prostoru; relativita času; mystery shopping, merchandising, maloobchodní audit)

- Marketingové chování obchodníka

- Neverbální komunikace

- Prezentační dovednosti (principy úspěšné prezentace; cíle prezentace; kvalitní příprava prezentace – základní předpoklad úspěchu; struktura prezentace; kdo jsou mí posluchači a jak je zaujmout; řeč těla; technika řeči; udržení pozornosti v průběhu prezentace; nejčastější nedostatky; vyhodnocení prezentace; reakce na nepříjemné otázky; řečnické triky; vliv prostředí na výsledek prezentace; vizuální prostředky; zpracování prezentace na PC; zvládání trémy; kolektivní prezentace)

- Prodej po telefonu (příprava na telefonní hovor; telefonické jednání – vše vizitka; komunikační dovednosti; argumentační cvičení; specifika telefonování; typologie zákazníků; telefonický rozhovor jako prezentace firmy; zvládání námitek; domlouvání schůzek; co s obavou z odmítnutí; volá zákazník; měření kvalitativní a kvantitativní úrovně prodeje po telefonu)

- Prodejní dovednosti

- Prodejní strategie a její výzkum

- Psychologie obchodních jednání

- Typologie zákazníků

- Úprava písemností

- Vyjednávání (příprava na jednání; vedeme jednání; neverbální komunikace; trénink argumentace; porozumění postojům druhé strany; překonání nepřijatelných stanovisek; nátlakové techniky; zaměření návrhů; aktivní práce s cenou; zlatá zásada vyjednávání; čeho se vyvarovat; cíl vyjednávání; ukončení jednání)

Jedině přesně zaměřený obsah a rozsah na potřeby účastníků a cíle, kterých má být dosaženo má smysl! Proto je potřeba nejdřív uskutečnit alespoň několik rozhovorů s účastníky, jejich nadřízenými a dalšími odpovědnými osobami, případně provést vstupní analýzu potřeb.

U řady z uvedených témat je možné uskutečnit kurzy ve dvou nebo třech navazujících modulech podle obtížnosti, nebo rozsahu. Také je možné kombinovat různá témata v rámci jednoho kurzu. Pod názvy jednotlivých témat je skryt nejrůzněji zaměřený obsah, který není možné jen tak detailně popsat. Pro představu o dalších tématech si projděte, prosím, ostatní podkapitoly.

Mimo samotných kurzů vám mohu nabídnout i speciální možnost individuálního koučování obchodníků (OJT - On the Job Training).

Potřebujete zlepšit výsledky obchodního oddělení? Tak mne kontaktujte a zkusíme s tím něco udělat!

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode